NABÓR 2023/2024Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

W 2023 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:
- zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,
- udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 może być przyjęte dziecko, które:
1) w roku 2023 kończy 7 lat (urodzone w 2016 r.);
2) w roku 2023 kończy 6 lat (urodzone w 2017 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Przyjmowanie dzieci do szkół dokonuje się przez stronę internetową:
www.edukacja.olsztyn.eu
na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły - przyjmowani są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

UWAGA:
Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa Uchwała Nr V/53/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyna, prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r.

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły
oraz
biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca
rozpoczną się 6 marca 2023 r. i będą trwać do 17 marca 2023 r.


INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:
• otworzyć stronę internetową – www.edukacja.olsztyn.eu,
• otworzyć i wypełnić zgłoszenie / wniosek,
• wydrukować wypełnione zgłoszenie / wniosek i go podpisać,
• zanieść zgłoszenie / wniosek wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej.

UWAGA:
„Zgłoszenie do szkoły podstawowej” po wypełnieniu musi być wydrukowane, podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać „Zgłoszenie” w szkole podstawowej, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu złożą w szkole podstawowej obwodowej (informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły)


. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” i zanoszą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej („pierwszego wyboru”).

UWAGA:
„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” po wypełnieniu musi być wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej.
We wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową.


Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać „Wniosek” w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełnią go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w wybranej szkole podstawowej (informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).
Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów.


UWAGA:
Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5145), rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.


UWAGA:
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.


W przypadku braku miejsc w wybranej szkole podstawowej lub niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” zostanie przekazany do szkoły obwodowej.

Rekrutację dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej z jednoznacznym wskazaniem na kształcenie specjalne w oddziale integracyjnym prowadzi Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hansa Christiana Andersena w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie (szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej tej Szkoły).

Rekrutację dzieci do klasy I oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie (szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej tej Szkoły).

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 13 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2023/2024.

WAŻNE DATY:
• od 6 marca 2023 r. do 17 marca 2023 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,
• 24 marca 2023 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
• od 27 marca 2023 r. do 30 marca 2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
• 31 marca 2023 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


UWAGA:
Przed przystąpieniem do korzystania z systemu „Elektroniczna rekrutacja” do szkoły podstawowej należy przygotować:
1) nr PESEL dziecka albo w przypadku cudzoziemca nr paszportu dziecka;
2) zeskanowane wszystkie niezbędne załączniki, w tym „Oświadczenia” – w przypadku korzystania z formy wyłącznie elektronicznej.


  • Obwód szkoły

  • image1 image1