NABÓR 2021/2022


Przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie.

1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

15 marca 2021 r. – 26 marca 2021 r. (do 15.00)

==>>link do strony naboru<==

W przypadku dziecka, które w 2021 r. kończy 6 lat, wraz ze zgłoszeniem lub wnioskiem należy przedłożyć:
a) dokument potwierdzający korzystanie w roku szkolnym 2020/2021 z wychowania przedszkolnego w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym lub
b) opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
2 kwietnia 2021 r. godz. 14.00

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły – złożenie pisemnego oświadczenia – dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły:
6 - 9 kwietnia 2021 r. do godz.15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:
12 kwietnia 2021 r. godz.14.00

  • Obwód szkoły

  • image1 image1